Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75927
Title: Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 65
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn kiện Đảng
Chính trị
324.2597075 V115k
Abstract: Văn kiện gồm 113 tài liệu được bố cục thành 2 phần: phần Văn kiện chính, phần Phụ lục. Gồm tập hợp các: văn kiện đại hội, hội nghị trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, thông báo, kết luận, báo cáo,... của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các tuyên bố chung được ký kết trong năm 2006 giữa Việt Nam và một số quốc gia; bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 1028 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-3878-8; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00045321_Van kien Dang toan tap Tap 65_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 34,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.