Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75955
Title: Đại hội lần thứ 21 Đảng Cộng sản Liên-Xô mở đầu trang lịch sử cộng sản cho toàn thế giới
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Đảng Cộng sản Liên Xô
Lịch sử
Chủ nghĩa xã hội
Chính trị
324.247
Abstract: Ghi nhận thành công và sự ảnh hưởng to lớn với sự thành công của Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam của phòng trào cộng sản quốc tế trên những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lê-nin, gồm nhiều vấn đề quan trọng mới mẻ về lý luận cũng như thực tiễn của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Cộng sản cho toàn nhân loại
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1959
Type: Sách
Extent: 54 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.