Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75993
Title: Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2016
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Kết quả điều tra
Cơ sở sản xuất
Kinh doanh cá thể
Phi nông nghiệp
Kinh tế
338.45 C460s
Abstract: Cuốn sách trình bày những thông tin phản ánh thực trạng khu vực sản xuất kinh doanh cá thể, đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế nước ta, các biểu tổng hợp về mạng lưới cơ sở, lao động thuộc các ngành kinh tế.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 112 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.