Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75993
Title: Tăng cường trách nhiệm giải trình trong công tác cán bộ để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Quyền
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Công tác cán bộ
Hoàn thiện nhà nước pháp quyền
Việt Nam
Abstract: Công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình là một trong những yêu cầu, đặc điểm rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kiểm soát quyền lực nhà nước là cơ sở để xác định tính đúng đắn, pháp luật và bảo đảm trách nhiệm công vụ, quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, vấn đề tăng cường trách nhiệm giải trình trong công tác cán bộ cần tuân thủ được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bài viết trình bày đặc điểm của mô hình Nhà nước pháp quyền và giải pháp tiếp tục tăng cường trách nhiệm giải trình trong công tác cán bộ.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN5.22.TNhiem giai trinh_cong tac can bo_NNPQuyen_XHCNVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.