Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75994
Title: PCI 2016 - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2016
Authors: Edmund Malesky
Keywords: PCI 2016
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Việt Nam
Doanh nghiệp địa phương
Môi trường
Kinh tế
338.709597 PC300h
Abstract: Cuốn sách trình bày báo cáo kết quả điều tra về: doanh nghiệp dân doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cảm nhận của doanh nghiệp về các vấn đề môi trường.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 128 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.