Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75994
Title: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới
Authors: Hoàng Gia Khánh
Keywords: Nguồn lực nội sinh
Văn hóa Việt Nam
Việt Nam
Đất nước
Abstract: Văn hóa luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh phải bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Việc đề ra những định hướng và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo nêu trên của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bài viết trình bày ý nghĩa và giá trị văn hóa Việt Nam và giải pháp tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN5.22.Xdung_gia tri van hoa_VNam_ben vung dat nuoc_thoi ky moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.