Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76007
Title: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống
Authors: Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ
Keywords: Dịch vụ
Lưu trú
Ăn uống
Tổng điều tra kinh tế
Việt Nam
Năm 2017
Kinh tế
338.4791597 T455đ
Abstract: Cuốn sách bao gồm một số nhận định về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của ngành du lịch cũng như của toàn bộ nền kinh tế.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2019-03-01
Type: Sách
Extent: 292 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.