Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76013
Title: Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017
Authors: Nguyễn Bích Lâm
Keywords: Vùng kinh tế trọng điểm
Việt Nam
Kinh tế
338.9T116t
Abstract: Cuốn sách tập tung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng các vùng cũng như tác động tới tăng trưởng của cả nước trong giai đoạn 2011-2017. Bên cạnh đó, đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2019-07-01
Type: Sách
Extent: 140 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786047512904; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.