Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76062
Title: Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Anh
Keywords: Hồ Chí Minh
Việt Nam
Thư
Hòa bình
Chiến tranh Việt Nam
Chính trị
327.172 H450C
Abstract: Nội dung cuốn sách là những bức thư do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo gửi tới các vị tổng thống Pháp, Mỹ, các chính trị gia, tướng lĩnh, binh sĩ, tù binh, kiều dân, thanh niên, phụ nữ, các bà mẹ, người vợ có chồng hoặc con đang chiến đấu tại chiến trường Việt Nam trong những năm 1945 - 1969. Những bức thư của Người chứa đựng tính nhân văn cao cả, tinh thần bác ái, sự chia sẻ, cảm thông, đồng thời, gửi gắm những thông điệp, yêu cầu khẩn thiết đối với các nhà cầm quyền trong việc tuân thủ thực hiện các cam kết của Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa, trả lại hòa bình cho Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 268 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.