Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76069
Title: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. Tập 1 (1954-1958)
Authors: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Keywords: Tiểu sử
Hoạt động cách mạng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị
959.704092 Nh556h
Abstract: Tập 1 của bộ sách giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trình bày các hoạt động đáng chủ ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954-1958, từ công việc ngoại giao, xây dựng Đảng và quốc gia, cho đến việc lãnh đạo trong cuộc chiến tranh và xây dựng kinh tế.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 600 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786045759486; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.