Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76072
Title: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1959-1964. Tập 2 (1959-1964)
Authors: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Keywords: Tiểu sử
Hoạt động cách mạng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị
959.704092 Nh556h
Abstract: Tập 2 của bộ sách trình bày tiếp những hoạt động đáng chú ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1959-1964, từ công việc ngoại giao, xây dựng Đảng và quốc gia, cho đến việc lãnh đạo trong chiến tranh và xây dựng kinh tế.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 876 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.