Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76075
Title: Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và Lào hướng tới phát triển nhanh và bền vững
Authors: Nguyễn Chiến Thắng (chủ biên)
Keywords: Cơ cấu kinh tế
Tái cơ cấu kinh tế
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế Lào
Kinh tế
338.9 T103c
Abstract: Nghiên cứu có những nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tái cơ cấu kinh tế theo hướng nhanh và bền vững; Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về tái cơ cấu kinh tế; Phân tích thực trạng của nền kinh tế hai nước trước khi tái cơ cấu. Theo mục tiêu này, nghiên cứu đánh giá thực trạng của nền kinh tế trước khi thực hiện tái cơ cấu, những thành tựu và những vấn đề mà các nền kinh tế đang gặp phải; Phân tích đánh giá các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế hai nước được thực hiện trong giai đoạn vừa qua, đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được của quá trình tái cơ cấu, chỉ ra các nút thắt, điểm nghẽn của quá trình tái cơ cấu.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2021-11-01
Type: Sách
Extent: 302 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.