Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76076
Title: Rủi ro toàn cầu đối với việc thực hiện các chiến lược quốc gia và một số vấn đề đặt ra
Authors: Đậu Hương Nam
Keywords: Toàn cầu
Chiến lược quốc gia
Rủi ro toàn quốc
Abstract: Bối cảnh thế giới và trong nước đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước do Đại hội XIII của Đảng đề ra. Bài viết phân tích, nhận diện những rủi ro toàn cầu và một số xu hướng phát triển lớn mà Việt Nam cần nắm bắt để đưa ra những quyết định và hành động thích hợp, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 531 tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.22.Toan cau_chien luoc quoc gia_vde dat ra.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.