Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76082
Title: Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Authors: Trần Thị Vân Hoa
Keywords: Nước công nghiệp
Hiện đại hóa
Công nghiệp
338.9597 H250T
Abstract: Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và hệ tiêu chí nước công nghiệp của một số nước trên thế giới. Đồng thời, phân tích, đánh giá và đưa ra thực trạng xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp cho Việt Nam và đưa ra định hướng, giải pháp để đạt được các tiêu chí đó theo hướng hiện đại đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 364 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786045759813; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048716_He tieu chi nuoc cong nghiep theo huong hien dai_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.