Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76082
Title: Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Keywords: Pháp quyền
Hồ Chí Minh
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Abstract: Pháp quyền là giá trị phổ quát được các quốc gia hướng đến trong hoạch định thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng vận dụng và phát triển các giá trị pháp quyền để xây dựng nền pháp quyền XHCN của nhân "Chiến lược đến năm trình dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2030, định hướng đến năm 2045 pháp quyền Hồ Chí Minh là chỉ dẫn cho quá trình xây dựng và ban hành Chiến lược quan trọng này. Bài viết trình bày về pháp quyền Hồ Chí Minh và chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 532 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.22.Chi dan_HCM_XD Nha nuoc phap quyen XHCNVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.