Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76104
Title: Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần đại hội XIII của Đảng
Authors: Hoàng Thị Thảo
Keywords: Mô hình tổ chức
Chính quyền địa phương
Đại hội XIII của Đảng
Abstract: Mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta không ngừng được đổi mới. Đẩy mạnh phân cấp, phấn quyền giữa Trung ương và địa phương, các địa phương có nhiều quyền tự chủ và không gian chính sách để thực hiện các mục tiêu phát triển của mình. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương còn nhiều hạn chế. Bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng và đưa ra một số giải pháp để tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 532 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.22.To chuc_hoat dong_chinh quyen dia phuong_dai hoi XIII Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.