Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76104
Title: Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946-1956 - Liên khu ủy Việt Bắc (1953). Tập 7
Authors: Bùi Văn Thạch
Keywords: Văn kiện
Liên khu ủy Việt Bắc
Kháng chiến chống Pháp
Chính trị
324.2597075 V115k
Abstract: Văn kiện tập 7 gồm 111 tài liệu, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, kế hoạch, đề án phản ánh hoạt động, sự kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu ủy Việt Bắc ban hành năm 1953.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 817 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.