Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76107
Title: Vai trò của gia đình trong giáo dục cho thế hệ trẻ ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần đại hội XIII của Đảng
Authors: Trần Thị Thúy Chinh
Keywords: Gia đình
Giáo dục
Thế hệ trẻ
Đại hội XIII của Đảng
Abstract: Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Đảng ta xác định "Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng"... Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục ý chí, khát vọng phát triển đất nước cho thế hệ trẻ: nâng cao nhận thức của các gia đình về vai trò, trách nhiệm trong giáo dục ý chí, khát vọng cho thế hệ trẻ; xác định nội dung giáo dục cụ thể và phương pháp giáo dục phù hợp; phát huy vai trò các chủ thể cùng gia đình trong việc giáo dục ý chí, khát vọng cho thế hệ trẻ.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 532 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.22.Vai tro_gia dinh_giao duc_the he tre_ĐH XIII cua Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.