Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76137
Title: Vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia trong bộ máy nhà nước hiện đại - linh hoạt trong truyền thống
Authors: Tô Văn Hòa
Keywords: Nguyên thủ quốc gia
Bộ máy nhà nước hiện đại
Chủ tịch nước
Abstract: Trong bộ máy nhà nước hiện đại, mỗi cơ quan nhà nước đều đóng vai trò quan trọng riêng trong cơ chế phân quyền. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và so sánh thực tiễn của các chính thể khác nhau, bài viết cho thấy vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia vừa có tính truyền thống, vừa có tính linh hoạt cao trong bộ máy nhà nước hiện đại. Bài viết lập luận rằng nếu kết hợp tốt giữa hai yếu tố này theo hướng phát huy vai trò thực quyền của nguyên thủ quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh thì cho dù trong chính thể nào đi nữa chế định nguyên thủ quốc gia cũng sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.5.22.Vi tri_vai tro_nguyen thu quoc gia_bo may nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.