Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76168
Title: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Tổng điều tra
Số liệu thống kê
Cơ sở sản xuất
Kinh doanh cá thể
Phi nông nghiệp
Phi lâm nghiệp
Phi thủy sản
Kinh tế
330.9597 T455đ
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Tổng quan về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản qua kết quả Tồng điều tra kinh tế năm 2021; Phần II: Các biểu số liệu.
Publisher: Nhà xuất bản Thống kê
Issue Date: 2023
Type: Sách
Extent: 236 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-75-2378-8; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.