Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76269
Title: Xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam
Authors: Nguyễn Bá Chiến, Đoàn Văn Tình
Keywords: Xây dựng nền công vụ
Công vụ
Nền công vụ
Abstract: Giá trị cốt lõi của nền công vụ là hệ thống niềm tin và chuẩn mực điển hình, quan trọng, mang tính nguyên tắc và làm nền tảng để xây dựng văn hóa, đạo công vụ, hướng dẫn hành vi ứng xử của người thực thi công vụ. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trao đổi về khái niệm và sự cần thiết xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ, đặc biệt là xác định cơ sở để xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ.
Issue Date: 2022-09
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09 (457) tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP9.22.XDung gia tri cot loi_nen cong vu_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.