Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76294
Title: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh, tên gọi và những nội dung cơ bản cần quy định tại dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Authors: Lê Việt Trường
Keywords: Phòng thủ dân sự
Luật Phòng thủ dân sự
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan về phòng thủ dân sự, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, tên gọi và những nội dung cơ bản cần quy định tại dự thảo Luật Phòng thủ dân sự liên quan đến quy định chung, quy định cụ thể, quản lý điều hành phòng thủ dân sự, bảo đảm cho phòng thủ dân sự
Issue Date: 2022-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 tr, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật Phòng thủ dân sự do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức, tháng 9/2022.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.