Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76334
Title: Nghị quyết ngày 27-10 -1961 của Quốc hội nước Việt nam Dân chủ cộng hòa về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1960
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa II
Kỳ họp thứ 3
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Nghị quyết
Ngân sách
Abstract: Toàn văn nghị quyết quyết định phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1960
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1961-10-27
Type: Nghị quyết
Extent: Tr.829; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.