Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76337
Title: Đổi mới, tổ chức sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện
Keywords: Tinh gọn bộ máy
Sắp xếp
Bộ máy cơ quan chuyên môn
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Abstract: Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nước ta đã ghi nhận những thành quả nhất định trong việc tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu đặt ra, tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập cần tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính nhà nước. Bài viết nêu thực trạng tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 317 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN6.22.Doi moi_sap xep_to chuc BMNN_.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.