Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76338
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Keywords: Cán bộ, công chức cấp cơ sở
Cán bộ
Công chức
Cấp cơ sở
Abstract: Chất lượng cán bộ, công chức được nhiều tác giả nghiên cứu, bàn luận song không bao giờ là cũ, bởi đây là vấn đề cốt lõi của mọi tổ chức cơ quan nhà nước. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đắp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển hiện nay, nội dung này càng được chú trọng. Bài viết trình bày việc quán triệt một số quan điểm chỉ đạo nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở và đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở hiện nay.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 317 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN6.22.Giai phap_nang cao chat luong_can bo_cong chuc_co so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.