Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76398
Title: Pháp luật về hội, tổ chức phi Chính phủ trên thế giới và Việt Nam
Authors: Trần Kiên
Keywords: Pháp luật về hội
Tổ chức xã hội
Tổ chức phi Chính phủ
Việt Nam
Pháp luật
342.06 Ph109l
Abstract: Cuốn sách phản ánh quan điểm của các tác giả về hội, tổ chức phi Chính phủ; gợi mở một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hội và tổ chức phi Chính phủ ở Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cập đến những vấn đề còn có ý kiến đa chiều về hội, tổ chức phi Chính phủ.
Publisher: Nhà xuất bản Tư pháp
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 328 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.