Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76467
Title: Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Cung cấp chứng cứ
Thu thập chứng cứ
Đương sự
Tố tụng dân sự
Việt Nam
Pháp luật
347.06597 C513c
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm ba chương có nội dung sau: Những vấn đề lý luận về cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự; Thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; Yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả của cung cấp và thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 256 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.