Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76497
Title: Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật học so sánh
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Hợp đồng
Pháp luật về hợp đồng
Luật học so sánh
Pháp luật
340.2 Ph109l
Abstract: Cuốn sách cung cấp một cách khái quát những vấn đề lý luận về hợp đồng và pháp luật hợp đồng. Tìm hiểu quy định pháp luật về hợp đồng của một số quốc gia và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt cũng như các bài học kinh nghiệm quý báu sẽ góp phần hòa nhập với xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 563 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00050693_Phap luat ve hop dong duoi goc nhin luat hoc so sanh_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.