Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76503
Title: Dự luật quy định quyền lập hội
Authors: Tiểu ban dự luật
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ VI
Kỳ họp thứ 6
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Abstract: Dự luật gồm 12 điều. Một là quyền lập hội của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Lập hội phải có mục đích chính đáng, phù hợp với lợi ích nhân dân, có tác dụng đoàn kết nhân dân. Hai là mọi người đều có quyền lập hội, trừ những người mất quyền công dân hoặc đang bị truy tố trước pháp luật,...
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1957-01-24
Type: Dự luật
Extent: Tr 383-384; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_Du luat quy dinh quyen lap hoi_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 331,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.