Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76727
Title: Báo cáo thứ nhất của Tiểu ban ngoại giao và thi hành hiệp định đình chiến về việc thi hành hiệp định đình chiến
Authors: Tiểu ban ngoại giao và thi hành hiệp định đình chiến
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Ngoại giao
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ IV
Kỳ họp thứ 4
Chính trị
Kháng chiến chống Pháp
Hiệp định Giơ-ne-vơ
Abstract: Toàn văn báo cáo gồm 4 phần: 1. Việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ hoàn toàn phù hợp với ý nguyện thiết tha và quyền lợi chính đáng của nhân dân ta từ Bắc đến Nam. 2. Nhân dân ta đã nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ và hoàn toàn ủng hộ đường lối thi hành Hiệp định đúng đắn của Chính phủ. 3. Nhân dân ta hết sức căm phẫn trước các hành động vi phạm và phá hoại Hiệp định trắng trợn của đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và bè lũ Ngô Đình Diệm. 4. Nhân dân ta kiên quyết đấu tranh thi hành Hiệp định và hoàn toàn ủng hộ đường lối đấu tranh của Chính phủ đặt ra.
Publisher: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1955-03
Type: Báo cáo
Extent: Tr. 83-89 ; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.