Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76756
Title: Báo cáo của Tiểu ban Văn hóa, Xã hội, Giáo dục
Authors: Tiểu ban Văn hóa xã hội giáo dục
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Báo cáo
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ IV
Kỳ họp thứ 4
Chính trị
Giáo dục, đào tạo
Văn hóa, thể thao, du lịch
Abstract: Tiểu ban kiểm điểm mọi mặt: sức khỏe nhân dân, vấn đề gia đình thương binh - liệt sỹ, văn học nghệ thuật. Nhưng xin Quốc hội đặc biệt chú ý đến ngành giáo dục, gồm những việc: Thống nhất chương trình và đề cao chắt lượng ngành giáo dục phổ thông, phát triển bậc Đại học nhằm đúng nhu cầu kiến thiết, bồi dưỡng cán bộ.
Publisher: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1955-03
Type: Báo cáo
Extent: Tr. 283-287; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY03_BC cua Tieu ban Van hoa Xa hoi Giao duc_8_03_1955.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.