Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76780
Title: Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Lực lượng vũ trang
Cách mạng
Chính trị
324.2597
Abstract: Cuốn sách tổng kết những kinh nghiệm lớn của Đảng về đấu tranh vũ trang và xây dựng lục lượng vũ trang cách mạng trong thời kỳ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và kháng chiến lần thứ nhất chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ được tác giả khái quát lại và nêu lên trong cuốn sách này hiện nay vẫn có giả trị rất lớn, gíúp chúng ta hiểu rõ đường lối quân sự mác-xít của Đảng, củng cố hơn nữa lòng tin của chúng ta vào sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của Đảng, vào sự tất thắng của dân tộc ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứ nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1967
Type: Sách
Extent: 112 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.