Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76796
Title: Một số kết quả hoạt động Khoa học công nghệ tại các địa phương
Authors: Hồ Ngọc Luật, Nguyễn Thị Lệ Hằng
Keywords: Khoa học công nghệ
Địa phương
Giai đoạn 2011-2014
Abstract: Bài viết nêu lên một số kết quả hoạt động KH&CN tại các địa phương giai đoạn từ 2011 đến 2014.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Khoa học công nghệ Việt Nam số 8 năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Khoa học công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.