Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76796
Title: Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Authors: Ngô Xuân Lịch
Keywords: Quân đội
Quân sự
Quốc phòng toàn dân
Việt Nam
Tình hình thế giới
Quốc phòng, an ninh
335.0330597 X126d
Abstract: Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên, hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cụ thể: phân tích tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dưng Quân đội nhân dân Việt Nam - củng cố nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 519 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.