Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76834
Title: An ninh văn hóa ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Duy Bắc
Keywords: An ninh văn hóa
Văn hóa
Việt Nam
Lý luận
Văn hóa, thể thao, du lịch
306.2 A105n
Abstract: Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay; khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đồng thời đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 368 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.