Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76848
Title: Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Authors: Nguyễn Bá Dương
Keywords: Xây dựng
Phát triển
Văn hóa
Con người
Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam
Văn kiện Đại hội
Đại hội XII
Văn hóa, thể thao, du lịch
306.09597 V121đ
Abstract: Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên khảo về: Cơ sở lý luận, thực tiễn; Nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Đề xuất định hướng quản triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 268 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.