Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76932
Title: Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Authors: Phan Hữu Dật
Keywords: Nhân học
Toàn cầu hóa
Việt Nam
Dân tộc
305.8009597 D105t
Abstract: Cuốn sách nghiên cứu các vấn đề về dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa, gồm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc; sự ra đời và quá trình phát triển của dân tộc học, quá trình chuyển đổi từ dân tộc học đến nhân học; các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thế kỷ XX; đặc điểm của toàn cầu hóa và vấn đề dân tộc trong toàn cầu hóa.
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 412 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.