Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76955
Title: Hãy xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng quân đội anh hùng
Authors: Lê Duẩn
Keywords: Anh hùng
Dân tộc
Quân đội
Lực lượng vũ trang
Quốc phòng, an ninh
324.3
Abstract: Đây là cuốn sách viết về các bài nói chuyện của ba đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song Hào trong Đại hội Thanh niên Quyết đẳng toàn quân lần thứ nhất. Các đồng chí đã nêu lên những vấn đề cơ bản nhất, đồng thời là văn tả thực nhất mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi thanh niên trong lực lượng vũ trang nhân dân cần học tập, tu dưỡng, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1966
Type: Sách
Extent: 100tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.