Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76959
Title: Hơn một triệu quân Mỹ Ngụy đã bị đánh bại trong Đông Xuân 1966-1967
Keywords: Chiến thắng Đông - Xuân năm 1966-1967
Mỹ-Ngụy
Chiến tranh Việt Nam
Lịch sử
Quốc phòng, an ninh
959.7043
Abstract: Tập sách viết về thắng lợi to lớn chưa từng có của quân và dân miền Nam anh hùng trong Đông-xuân năm 1966-1967. Ngoài bản thông cáo cùa Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, tập sách còn in mội sổ bài về trận đánh cụ thể - những trận thắng lớn trong hàng trăm trận thắng lớn của quân và dân miền Nam - để bạn đọc hình dung phần nào diễn biến thắng lợi rất to lớn của ta và thất bại toàn diện, nặng nề nhất từ trước đến nay của địch trên khắp các chiến trường từ Nam bộ ra đến Trị - Thiên.
Publisher: Nhà xuất bản Phổ thông
Issue Date: 1967
Type: Sách
Extent: 92 tr. PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Phổ thông
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.