Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76992
Title: Quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thế Kỷ
Keywords: Xã hội hóa
Văn học
Nghệ thuật
Văn hóa, thể thao, du lịch
895.92209 Q501t
Abstract: Cuốn sách phân tích, chỉ ra những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa văn học, nghệ thuật; lý giải những hiện tượng, vấn đề nảy sinh; trên cơ sở đó tổng kết và đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm cần thiết; góp phần nhận diện và đánh giá tác động của chủ trương xã hội hóa đến thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trên nhiều phương diện; đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp có tính khả thi để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương quan trọng này.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 644 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.