Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77020
Title: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hà Ngọc Anh
Keywords: Quản lý Nhà nước
Tôn giáo
Việt Nam
Chính trị
353.7 Qu105l
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương: nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam; Phân tích thực tiễn quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam; Trình bày các quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 256 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.