Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77022
Title: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Phát huy vai trò của pháp luật trong phát triển nền kinh tế thị trường
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Pháp luật
Kinh tế thị trường
Bộ luật Dân sự
Bộ luật Lao động
Luật Doanh nghiệp
Luật Đầu tư
Luật Thương mại
Luật Việc làm
Abstract: Nền kinh tế thị trường của nước ta "vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất CNXH". Với mô hình kinh tế thị trường như vậy, Nhà nước nói chung, pháp luật nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng XHCN cho sự phát triển. Bài viết trình bày vai trò kiến tạo và phát triển và những đổi mới cơ bản xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Issue Date: 2021-07-24
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Xay dung va hoan thien NN phap quyen XHCN VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.