Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77022
Title: Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam
Authors: Nguyễn Tài Thư
Keywords: Nho học
Nho giáo
Lịch sử tư tưởng
Việt Nam
Giáo dục, đào tạo
181.112 Nh400h
Abstract: Nội dung xuyên suốt cuốn sách về Nho học và các vấn đề của Nho học trong mối quan hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Cuốn sách cho thấy tư tưởng của Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử - xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; về mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; về một số nhà tư tưởng tiêu biểu của Nho học Việt Nam; về những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại...
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 844 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048825_Nho hoc va lich su tu tuong VN_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 41,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.