Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77024
Title: Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Vũ trang quần chúng
Cách mạng
Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Đường lối quân sự
Quốc phòng, an ninh
355.009
Abstract: Đây là một tác phẩm có tinh chất góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn về một trong những nội dung chù yếu của đường lối quân sự của Đảng ta là vấn đề vũ trang toàn dân. Gồm có 4 phần như sau: Nêu lên sự hình thành và phát triển cùa luận điểm hoàn chỉnh cùa chủ nghĩa Mác—Lê-nin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức; Những kinh nghiệm lớn và truyền thống về xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta; Tiếp theo, tập trung phân tích những sáng tạo và thành công lớn của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc thực hiện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cuối cùng đề cập đến phương hướng tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp chống Mỹ.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1972
Type: Sách
Extent: 264 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000684_Vu trang quan chung cach mang xay dung QDND_1972.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.