Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77025
Title: Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2018: Những vấn đề văn hóa, xã hội và phát triển
Authors: Trần Hoàng Long
Keywords: Nghiên cứu Ấn Độ
Lịch sử
Văn hóa
Xã hội
Khoa học
954 Ngh305c
Abstract: Giới thiệu nền văn hóa - văn minh Ấn Độ trong quá khứ cũng như những thành tựu về kinh tế, quản lý xã hội và phát triển đất nước của Ấn Độ ngày nay. Những giáo lý cơ bản và vai trò của Mahatma Gandhi trong phong trào dân tộc Ấn Độ. Đồng thời nêu ra các chính sách phát triển hạt nhân, phát triển kinh tế và năng lược cùng những vấn đề xã hội đặt ra với nạn đói nghèo ở Ấn Độ.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 444 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.