Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77031
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả quản lý dự án - Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng ở Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả quản lý dự án - Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Quí Nguyên, Cao Hào Thi
Nguyễn Quí Nguyên, Cao Hào Thi
Keywords: Dự án xây dựng
Dự án xây dựng
Dự án xây dựng dân dụng
Dự án xây dựng dân dụng
Abstract: Bài viết trình bày mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng một mô hình xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thành quản quản lý dự án và các tiêu chí đánh giá sự thành công của dự án để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý dự án, đem lại sự thành công cho các dự án xây dựng ở Việt Nam.
Bài viết trình bày mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng một mô hình xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thành quản quản lý dự án và các tiêu chí đánh giá sự thành công của dự án để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý dự án, đem lại sự thành công cho các dự án xây dựng ở Việt Nam.
Issue Date: 2010-02
2010-02
Type: Bài trích
Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.