Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77038
Title: Chuyển dịch cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: Bùi Quang Bình
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu
Phục hồi tăng trưởng kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày nền kinh tế Việt Nam trong thời gian dài thể hiện tính chu kỳ gắn với biến động kinh tế trong và bên ngoài thế giới. Trong quá trình đó sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi khác nhau và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Xem xét những thay đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam trong và sau các đợt suy giảm kinh tế sẽ giúp có những kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế đó chính là mục tiêu của bài viết.
Issue Date: 2010-03
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.