Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77046
Title: Đổi mới quản trị công ở Việt Nam, nhìn từ mô hình bảng điểm cân bằng
Authors: Sử Đình Thành
Keywords: Đổi mới
Quản trị công
Mô hình bảng điểm cân bằng
Abstract: Bài viết hướng đến xây dựng một khuôn khổ quản trị công mới ở Việt Nam.
Issue Date: 2010-08
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.