Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77062
Title: Kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng công cụ thuế: Lý thuyết và thực tiễn
Authors: Sử Đình Thành
Keywords: Kiểm soát
Ô nhiễm môi trường
Công cụ thuế
Abstract: Bài viết trình bày quan điểm xây dựng một hệ thống thuế liên quan đến môi trường, thay vì xây dựng một sắc thuế độc lập
Issue Date: 2010-07
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.