Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77064
Title: Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến tranh nhân dân ở nước ta
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Đường lối quân sự Đảng
Chiến tranh nhân dân
Lòng yêu nước
Lịch sử Việt Nam
Quốc phòng, an ninh
355.009
Abstract: Nói về đường lối quân sự của Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân thắng lợi chống lại sự xâm lược của ba nước đế quốc, cả nước đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang hùng hậu, tiền tuyến và hậu phương vững chắc, vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1970
Type: Sách
Extent: 146 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.