Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77066
Title: Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Hồ Chí Minh
Cách mạng
Thiên tài quân sự
Lực lượng vũ trang
Quốc phòng, an ninh
335.4346
Abstract: Tóm tắt về cuộc đời và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bác trong lịch sử Việt Nam và tình cảm sâu sắc mà nhân dân Việt Nam dành cho Người
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1970
Type: Sách
Extent: 48 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.