Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77068
Title: Đạo đức cách mạng
Authors: Trần Lực
Keywords: Đạo đức cách mạng
Đảng Cộng sản
Phẩm chất đạo đức
Chính trị
Cán bộ, công chức, viên chức
335.4346
Abstract: Đạo đức cách mạng là nền tảng của nhân cách cách mạng, là cơ sở để tạo nên sức mạnh của Đảng, của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Tác phẩm chỉ ra những phẩm chất đạo đức cần có của người cán bộ, đảng viên, như: Trung với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Yêu thương con người, sống có nghĩa tình. Có tinh thần quốc tế trong sáng...
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1959
Type: Sách
Extent: 20 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000559_Dao duc cach mang_1959.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.