Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77069
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm buôn lậu
Authors: Nguyễn Nam Hải
Keywords: Buôn lậu
Điều tra tội phạm buôn lậu
Tội phạm buôn lậu
Abstract: Thực tiễn điều tra tội phạm buôn lậu cho thấy một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc định tội danh; hỏi cung bị can; giám định, định giá tài sản; xử lý vật chứng... đã đặt ra yêu cầu phải thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần bảo vệ an ninh, kinh tế đất nước trong thời gian tới. Bài viết trình bày tình hình điều tra tội phạm buôn lậu; Một ốô khó khăn, vướng mắc, trong điều tra tột phạm buôn lậu; trên cơ sở đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm buôn lậu.
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 15 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.