Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77069
Title: Hồ Chủ tịch và những vấn đề quân sự của cách mạng Việt Nam
Authors: Trường Chinh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quân sự
Quân đội Việt Nam
Cách mạng Việt Nam
Quốc phòng, an ninh
335.4346
Abstract: Nêu lên một cách có hệ thống và khá đầy đủ những quan điểm cơ bản trong tư tưởng quân sự của Hồ Chủ tịch, tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn trong hoàn cảnh nước ta, chỉ ra phương hướng để nghiên cứu sâu và học tập về sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chủ tịch, chỉ đạo cổ vũ toàn quân toàn dân ra sức kiên trì đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1971
Type: Sách
Extent: 36 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.