Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77078
Title: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Authors: Nguyễn Phú Tụ, Huỳnh Công Minh
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tăng trưởng kinh tế
Abstract: Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng không thể thiếu đối với quá trình tăng trưởng kinh tế trong nước. Đây là vấn đề được nhiều học giả trong, ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Bài viết này nhằm đánh giá mối quan hệ tương tác giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian 1988-2009.
Issue Date: 2010-09
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.