Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77078
Title: Lịch sử cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng Tổ quốc của nhân dân Triều Tiên
Authors: Viện hàn lâm khoa học CHDCND Triều Tiên
Keywords: Lịch sử
Chiến tranh Triều Tiên
Đế quốc Mỹ
Quốc phòng, an ninh
951.95
Abstract: Khái quát những vấn đề trọng yếu trong lịch sử cuộc chiến tranh của nhân dân Triều Tiên chống đế quốc Mỹ, tổng kết những kinh nghiệm chiền thắng phong phú của nhân dân Triều Tiên và của quân đội nhân dân Triều Tiên
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1965
Type: Sách
Extent: 503 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.