Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77081
Title: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - Tác phẩm chọn lọc. Tập 1
Authors: Trường Chinh
Keywords: Chủ nghĩa Mác Lênin
Việt Nam
Chính trị
Cách mạng dân tộc dân chủ
959.704
Abstract: Nội dung cuốn sách là sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để vạch ra đường lối chính trị, chiến lược và sách lược của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 432 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000580_Cach mang dan toc dan chu nhan dan Viet Nam tap 1_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.