Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77096
Title: Quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu Thế giới
Authors: Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV
Keywords: Quốc hiệu
Kinh đô nước Việt
Mộc bản Triều Nguyễn
Di sản tư liệu Thế giới
Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 Q514h
Abstract: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 32 tài liệu tiêu biểu về Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt Nam lịch sử. Đây là những tài liệu gốc, mang nhiều giá trị để giới thiệu đến người xem về nguồn gốc, ý nghĩa của các Quốc hiệu chính thức và kinh đô của nước Việt đã trải qua trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc (Thời kỳ sơ sử, Thời kỳ Bắc thuộc, Thời kỳ độc lập).
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 100 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thế Giới
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.